Zakonisht gjenden në kullota, përgjatë rrugëve, pyjeve, fushat e braktisura. Fara e saj është toksike dhe ka potencial për të helmuar kafshëtshtëpiake dhe kafshë të egra. Përmban alkaloide helmuese pyrrolizidine, të cilat shkaktojnë qelizat e mëlçisë dhe çrregullim nëtretjen e ushqimit, shqetësim, mungesa e koncentrimi, konvulsione dhe koma.

       Vërejtje: Mbledhësit e bimëve mjekësore spontane te kenë vëmendjen që te evitohet mbledhja e bimëve spontane ne zonat ku është e përhapur kjo bimë e keqe me qellim te eliminimit te kontaktit për mos te shkaktuar ndotje tek bimët e grumbulluara.