Rrodhja

Përshkrimi: bimë barishtore shumëvjecare 90 – 150cm. Gjethet të rrumbullkëta ose vezake ato bazale shumë më të mëdha se ato të kërcellit. Kaptinëzat të venddosura në një lulesë në formë vastaku 3 – 3.5cm të gjera. Braktet e mbështjellës të shogëta. Përhapja në Kosovë: në vende të djerra afër vendbanimeve, afër rrugëve, buzë pyjeve etj. …

Rrodhja Read More »