Përshkrimi: bimë barishtore shumëvjecare e fuqishme 10 -50cm e lartë me gjethe të shogëta ose me qime të dendura. Pjesa nëntokësorre ( rizoma ) e mbuluar me mbetje të ndajgjethëzave. Gjethet me 7 – 11 vriguj, gjysëmrrethore ose trekëndore deri vezake, të gjelbra.
Gjethet e kërcellit më të vogla me ngaj gjethe të dhëmbëzuara. Lulesa e shpërndarë pa qime ose poshtë me qime.

Përhapja në Kosovë: e përhapur në livadhe dhe vende me elagështirë, afër burimeve në zonat malore dhe subalpine.

Pjesët e përdorshme: tërë pjesa mbitokësore ( herba ) kur bima është në lulëzim ( Alchemillae herba ).

Vjelja: bëhet pasi të fillloi lulëzimi nga muaji V- IX.

Tharja: pjesa mbitokësore ( herba ) thahet në furra  ose nën hije në temp. 45 – 50 °C.
Raporti: 4:1.

Kategoria terapeutike: astringent, antihaemorrhagic ( kundër hemorragjisë )

Përdorimi: zakonisht përdoret në tajtimin e diarresë
 
Përgaditja dhe doza: për shërimin e diarresë ( diarrhoea ) përdoren 5 – 10gr masë e thatë në ditë dhe përgaditet si çaj.

 

    

Leave a Reply